ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MELINA MAY ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 & ΓΟΥΝΑΡΗ 40, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 153 43

Τηλ: 210 8107100, Fax: 210 8107200, info@melinamay.com

 

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, με αριθμό παραγγελίας …………, των ακόλουθων αγαθών ……………..........................................................................................................................................................................., με τον κωδικό/ούς …………........................................................, που παραγγέλθηκε/αν στις ………………….. και παρελήφθη/σαν στις …………………

 

 

Όνομα καταναλωτή………………

Διεύθυνση καταναλωτή ………………

Υπογραφή καταναλωτή … ……..…(μόνο αν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Τόπος …………

Ημερομηνία ……….